Årsmöte 19-20 mars 2024

Från SHF wiki

Kallelser

Dokument inför årsmötet

Tid och plats

Tisdag-onsdag den 19-20 mars 2024
•Söndag den 17 mars, senast anmälan av ombud.
•Tisdag den 19 mars kl. 18.30-20.00 Stämman inleds med en videokonferens i Jitsi Meet, där röstningsverktyget VoteIT, procedurer och stämmans handlingar gås igenom.
•Tisdag kl. 20.00 till onsdag kl. 17.30 är det öppet för debatt i VoteIT.
•Onsdag den 20 mars med start kl. 18.30, avslutas stämman med omröstningar i VoteIT.
Medlemmar i SHF som inte är klubbombud, kan följa stämman i Jitsi Meet och VoteIT, men utan möjlighet att aktivt delta i debatten, föreslå eller rösta. Maila i så fall SHF styrelse.
Allmän information om VoteIT
Länkar
https://meet.jit.si/shf-mars-2024
https://flygsport.voteit.se/

Propositioner

Motioner

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd samt godkännande av ombud
3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt två rösträknare
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Propositioner och motioner
  • Fem propositioner från styrelsen och inga motioner.
8. Fastställande av årsavgift
9. Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
10 Val av
  • a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen (Harald Holmström)
  • b) Ledamöter i grenförbundsstyrelsen (valda fram till stämman 2024 Gunnar Remer, Per Andersson)
  • c) Revisorer jämte suppleant
  • d) Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
11. Formell del av mötet avslutas
12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar
13. Övriga föranmälda händelser
  • Utdelning av priser och utmärkelser.
14. Mötet avslutas

Röstlängd

Klubbar måste utse ombud som röstar åt klubben, ett ombud per röst. Röstlängden är ännu ej fastställd:

klubb licenser röster
Albatross HFK 8 1
Bohusläns Skärm & Hängflygklub

1

0

Gwaihir HGC

12 2
Norrsken H & Skfk 1 0
Paragliding Friends Gotland

1

0
Skånes DFK 18 2
Stockholms HFK

16

2
Sunne Fk 2 0
Ållebergs HFK 6 1

Åre Sdfk

1 0
summa 66 lic. ger 8 röster om alla närvarar

Protokoll